Pravidla soutěže

500 like = Šablona WordPress ZDARMA

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže “500 like = Šablona WordPress zdarma” s www.ChciStranky.eu na Facebook zdi (dále jen „soutěž“):

1. Vyhlašovatel soutěže 

 • 1.1. Vyhlašovatelem soutěže je společnost Pavel Bílek / www.ChciStranky.eu, Pavla Beneše 750/12, 190 00, Praha 9, IČ 47131446 (dále jen „vyhlašovatel“).

2. Termín soutěže

 • 2.1. Termín soutěže je od 26.4.14 do 31.5.14.

3. Podmínky účasti

 • 3.1. Soutěže se mohou zúčastnit jenom fyzické osoby starší 15 let (dále jen “soutěžící”).
 • 3.2. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci vyhlašovatele a dalších společností zajištujících průběh soutěže a jim blízké osoby.
 • 3.3. Podmínkou účasti v soutěži je like na facebookovém profilu ChciStranky.eu.
 • 3.4. Účastí v soutěži akceptuje tyto oficiální pravidla a podmínky soutěže.
 • 3.5. Vyhlašovatel maximálně do 7 dnů od skončení soutěže vyhlásí výherce a zašle výherci výhru v podobě elektronického souboru.
 • 3.6. Soutěžící musí na sociální síti Facebook vystupovat pod svým pravým jménem. Soutěžící s nepravou identitou bude ze soutěže vyloučen a nebude mu uznána výhra v případě vítězství.
 • 3.7. Soutěžící musí být fanouškem facebookového profilu ChciStranky.eu.

Cena pro výherce

 • 4.1. Způsob výhry spočívá v pořadí like na stránku. Vyhrává pětistý like.
 • 4.2. Výhru lze převést na jinou osobu.
 • 4.3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně vyhlašovatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.
 • 4.4. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli.

Osobní údaje

 • 5.1. Soutěžící uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nahlášených v rámci soutěže za účelem předání výhry, či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 2 (dvou) let ode dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je vyhlašovatel soutěže. 
 •  5.2. Soutěžící svou účastí uděluje vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení.

Závěrečná ustanovení

 • 6.1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.
 • 6.2. Pokud nebude v den ukončení soutěže dostatečný počet like na stránku, tedy 500, soutěž zaniká.
 • 6.3. Vyhlašovatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.
 • 6.4. Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.
 • 6.5. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího.
 • 6.6. Tato soutěž není jakkoliv sponzorovaná, podporována nebo spravována společností Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace vyhlašovateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited.