Reklamační řád


Společnost Pavel Bílek/ChciStranky.eu, IČ: 47131446
(dále jen „společnost ChciStranky.eu“)
Za účelem informování zákazníků o podmínkách a způsobu reklamace vydává tento 

Reklamační řád

Reklamační řád je součástí obchodních podmínek a upravuje postup, práva a povinnosti společnosti ChciStranky.eu a zákazníka při uplatňování a vyřizování reklamací kvality a správnosti poskytovaných služeb. Společnost ChciStranky.eu je oprávněna reklamační řád upravovat a měnit. Změnu reklamačního řádu společnost ChciStranky.eu zveřejňuje na svých internetových stránkách. Zveřejnění společnost ChciStranky.eu zabezpečí nejpozději v den účinnosti změny.


1.) Předmět reklamace

Předmětem reklamace může být podezření zákazníka na nedostatky v plnění smluvních ustanovení týkajících se nabízených produktů, nesplnění dohodnutých podmínek, případně chyb v naprogramovaných šablonách. Reklamace lze uplatnit na veškeré produkty nabízené na stránkách www.chcistranky.eu za úplatu. Prodávající nenese zodpovědnost:
 • Za správnou funkčnost šablon po instalaci kupujícím do jiných produktů než pro které jsou určeny.
 • V případě, že zákazník pozmění jakoukoliv část kódu webových stránek či webových šablon.
 • Pokud zákazník nepostupuje podle instalačních pokynů.

2.) Způsob podání reklamace

Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, nejpozději však do 6 měsíců od data obržení zboží. Zákazník může reklamaci nebo stížnost podat jedním z nasledujících způsobů:
 • Telefonicky na čísle: +420 608 822 951
 • Elektronickou poštou na adresu: reklamace@chcistranky.eu
 • Písemně na adresu společnosti Pavel Bílek/ChciStranky.eu
  Pavel Bílek 
  Pavla Beneše 750/12 
  Praha 18 
  199 00

3.) Způsob vyřízení reklamace

Společnost ChciStranky.eu je povinna vyřídit reklamaci ve lhůtě 30 dní a nejpozději v poslední den lhůty zaslat zákazníkovi své stanovisko k podané reklamaci, pokud není v obchodních podmínkách uvedeno jinak. Ve výjimečných případech, kdy není možné reklamaci vyřídit ve stanovené lhůtě, oznámí společnost ChciStranky.eu zákazníkovi důvod, proč nebylo možné reklamaci vyřídit ve stanovené lhůtě. Současně uvede náhradní lhůtu na vyřízení reklamace, pokud je to možné. Na reklamaci společnost ChciStranky.eu odpoví písemnou nebo jinak dokumentovatelnou formou.

4.) Základní náležitosti podání reklamace

Reklamace zákazníka musí obsahovat jeho identifikační údaje.
 • Jméno a příjmení (v případě firmy její název a IČ).
 • Číslo faktury, daňového dokladu, či dokladu o platbě.
 • Telefonní číslo, emailovou adresu či poštovní adresu.
Jestliže společnosti ChciStranky.eu nebudou předloženy nebo poskytnuty údaje podle výše zmíněného bodu, vyzve zákazníka k jejich doplnění. Do doby poskytnutí kompletních údajů společnosti neplyne lhůta k vyřízení reklamace.

5.) Náklady spojené s řešením reklamací

Náklady na vyřešení reklamace nese společnost ChciStranky.eu. Vyhrazuje si však právo účtovat náklady spojené s vyřízením reklamace zákazníkovi v případě, že stejným zákazníkem bude opakovaně podána stejná reklamace bez uvedení nových relevatních zjištění nebo skutečností, dále v případě zjevně neoprávněné reklamace.

6.) Postup při námitce zákazníka vůči vyřízení reklamace – odvolání

Pokud není zákazník spokojen s výsledkem reklamačního řízení, má možnost proti tomu bez zbytečných odkladů zaslat písemné odvolání:
 • Elektronickou poštou na adresu: info@chcistranky.eu
 • Písemně na adresu společnosti Pavel Bílek/ChciStranky.eu
  Pavel Bílek
  Pavla Beneše 750/12
  Praha 18
  199 00
Jestliže společnost námitku vůči vyřízení reklamace nevyřídí ve lhůtě 60 dní, zavazuje se zákazníka informovat o stavu věci. Po ukončení šetření společnost ChciStranky.eu zašle zákazníkovi odpověď, ve které oznámí způsob vyřízení námitky.

7.) Platnost reklamačního řádu

Tento reklamační řád je platný od 12.4.2014

8.) Závěrečné ustanovení

Reklamační řád je zveřejněn na internetových stránkách společnosti www.chcistranky.eu. O změnách v Reklamačním řádu bude zákazník informován pouze prostřednictvím internetu. Řešení reklamací se řídí vždy aktuální verzí Reklamačního řádu, která je platná v době přijetí reklamace. Všechna ustanovení Reklamačního řádu jsou v souladu s platným Obchodním zákoníkem.